سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.
 
 

نحوه اشتراک مچله پژوهش های به زراعی

نکات ذیل را در اشتراک مجله پژوهش‎های به زراعی مد نظر داشته باشید:

 حق اشتراک برای چهار شماره در سال معادل 100/000ریال (به ازای هر شماره 25/000ریال) می‌باشد.

حق اشتراک را به حساب جاری شماره 0105264328008 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام خمینی (ره) واریز نمایید و فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده اشتراک، به آدرس  تهران، بزرگراه خلیج‎فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره)، حوزه معاونت پژوهشی و یا به صندوق پستی 144/18155 ارسال فرمایید.

به پیوست فیش بانکی به شماره ......................................  به مبلغ...................................  ریال بابت حق اشتراک مجله پژوهش‎های به زراعیارسال می‌گردد.

 خواهشمند است مجله را به تعداد مشخص شده در ذیل ارسال فرمایید.

 

شماره ...............  و به تعداد ................. 

شماره ...............  و به تعداد ................. 

شماره ...............  و به تعداد ................. 

شماره ...............  و به تعداد ................. 

 مشخصات واحد درخواست کننده:

نام سازمان: ................................................................. 

نام و نام خانوادگی نمایندة سازمان: ..................................................................

نشانی: استان: ............................  شهر: .........................................  خیابان: .........................  

 کد پستی: ........................ صندوق پستی: ..................................  تلفن: .............................

امضاء:

تاریخ: