اصول اخلاقی انتشار مجله

این مجله براساس اصول و منشور اخلاق علمی انتشار مجلات علمی استوار بوده و رعایت اصل امانتداری علمی و حفظ حقوق معنوی نویسندگان از اولویت‌های اساسی مجله می باشد. کلیه نویسندگان مقالات موظف به رعایت این اصول و منشور اخلاقی انتشار مقالات علمی بوده و دراین خصوص تعهد لازم پس از پذیرش مقالات از نویسنده مسئول اخذ می گردد.