پست الکترونیک

گرایش- تخصص

دانشگاه محل خدمت

نام و نام خانوادگی

etebar@chamran.ut.ac.ir

 

بیماریهای گیاهی

 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر حسن رضا اعتباریان

 

hamidagr@hotmail.com

 

زراعت

 

استاد دانشگاه تهران، مجتمع پردیس ابوریحان

دکتر حمید ایران‎نژاد

 

bozorgi-r@spii.ir

 

اصلاح نباتات

دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

دکتر رضا بزرگی‎پور

alireza.pazoki@ut.ac.ir

pazoki­_agri@yahoo.com

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر علیرضا پازُکی

 

a.rahnama@areeo.ir

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

دکتر عبدالامیر راهنما

plantstress.t@gmail.com

اصلاح نباتات

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرخ درویش

sadeghipour@iausr.ac.ir

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر امید صادقی پور

 

d.taleghani@areoo.ac.ir

زراعت

 

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر داریوش فتح ­الله طالقانی

alro_kaschani@yahoo.com

زراعت

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی کاشانی