این مجله با عنوان "تنش‎های محیطی در علوم گیاهی" تا جلد 1، شماره 2 ، بر اساس مجوز شماره 83495/87 مورخ 12/3/88 کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است که به استناد مجوز شماره 12649/89 مورخ 13/6/89 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه شماره 256977/87 مورخ 29/6/89 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی عنوان آن به "پژوهش‎های به زارعی" تغییر یافت.