مجله پژوهش های به زراعی دارای مجوز انتشار به شماره‌ ۸۳۴۹۵/۸۷ از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی